PADA THEME รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ ทำเว็บ รับทําเว็บไซต์ wordpress จ้างทําเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เชียงใหม่ ออกแบบเว็บไซต์เชียงใหม่ ทำเว็บไซต์ปาย ออกแบบเว็บไซต์ปาย wordpress template wordpress web template wordpress developer

ขั้นตอนการทำงาน PADA THEME รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ WordPress

ทำเว็บไซต์ Wordpress, เว็บไซต์ขายของ, เว็บขายของ, ทำเว็บไซต์ เวิร์ดเพรส, ทำเว็บ Wordpress, ทำเว็บ เวิร์ดเพรส, เว็บไซต์ เวิร์ดเพรส, เว็บไซต์ Wordpress, เว็บ เวิร์ดเพรส, เว็บ Wordpress, เว็บขายของออนไลน์, เว็บไซต์ขายของออ นไลน์, เว็บไซต์ ปาย, เว็บไซต์ แม่ฮ่องสอน, เว็บไซต์ เชียงใหม่, ทำเว็บไซต์ ปาย, ทำเว็บไซต์ แม่ฮ่องสอน, ทำเว็บไซต์ เชียงใหม่, ทำเว็บไซต์ เชียงราย, รับทำเว็บ ปาย, รับทำเว็บ เชียงใหม่, รับทำเว็บ แม่ฮ่องสอน, ออกแบบเว็บ ปาย, ออก แบบเว็บ แม่ฮ่องสอน, ออกแบบเว็บไซต์ เชียงใหม่, ออกแบบเว็บไซต์ ปาย

ขั้นตอนที่ 1
ติดต่อสอบถามขอบเขตของงาน รายละเอียดต่างๆ ของการสร้างเว็บไซต์ทั้งหมด

 

ขั้นตอนที่ 2
เสนอราคา ตกลงราคา ชำระเงิน และเริ่มงาน

 

ขั้นตอนที่ 3
เตรียมข้อมูลต่างๆ ที่ต้องใช้ในการจัดทำเว็บไซต์ เช่น โลโก้, ตัวอย่างเว็บไซต์ที่อยากได้, ธีมสี, ข้อมูลที่จะลงในเว็บไซต์ เป็นต้น)

 

ขั้นตอนที่ 4
เริ่มจัดทำการดีไซน์เว็บไซต์หน้าแรก ใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน และทำการดีไซน์ต่อหากลูกค้าพอใจธีมที่สร้างขึ้นแล้ว

 

ขั้นตอนที่ 5
หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการออกแบบ จากนั้นจะดำเนินการในขั้นตอนของ Front-end และ Back-end จะใช้เวลา 2 สัปดาห์ขึ้นไป แล้วแต่ความยากง่ายของธีมเว็บไซต์